Đội ngũ lãnh đạoÔng Mao Hoàng Vũ

Tổng Giám đốc - Thành viên Hội Đồng Quản Trị

 

 

.

 


Bà Hà Thị Bích Ngân

Giám đốc phát triển thị trường Cần Thơ - Thành viên Hội Đồng Quản Trị

 


 

Ông Nguyễn Quốc Việt

Giám đôc phát triển thị trường toàn quốc - Thành viên Hội Đồng Quản Trị

 

 


 

Ông Lê Minh Đức

Giám đốc Công Nghệ - Thành viên Hội Đồng Quản Trị